แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

    
 

             ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนด หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดย คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และ ประกาศคณะกรรมการฯ  กำหนดรายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

            เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศ และมติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในภารกิจได้โดยสะดวก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ห้อง 303 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

            นอกจากการมาขอรับบริการด้วยตนเองแล้วท่านยังสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.โดยสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด   และสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ          

          quote

 

datacenter1

ภาพกิจกรรม
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รับมอบโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลด้วยคะแนน 95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม
นางสาวปิยดา แสนผุ ตัวแทนสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมถ่ายรูปกับสำนักงานสถิติจังหวัดที่เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบ
ภาพกิจกรรม
โล่และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้รับในปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร