ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาค รัฐมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานของหน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ (๑) – (๘)