โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 7(1)


line structure3

director chart12601MKM structure3 61