ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 9(1)

 1. อนุมัติดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา
 2. อนุมัติจ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 3. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 4. อนุมัติจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
 5. อนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
 6. อนุมัติจ้างทำเอกสารการประชุมแผนพัฒนาสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 7. อนุมัติจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงโครงการ "พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ พ.ศ. 2558" จังหวัดมหาสารคาม
 8. อนุมัติจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557
 9. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 10. อนุมัติจัดซื้อชั้นวางของสำหรับวางหนังสือในห้องสมุดสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 11. อนุมัติจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 12. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 13. อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 14. อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558
 15. อนุมัติจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในการประชุมชี้แจงโครงการ "สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558- 2559" จังหวัดมหาสารคามอนุมัติจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในการประชุมชี้แจงโครงการ "สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558- 2559" จังหวัดมหาสารคาม
 16. อนุมัติจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน พ.ศ. 2558
 17. อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 18. อนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 19. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ฟูจิซีร็อกซ์ 340เอ
 20. อนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
 21. อนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
 22. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห้อ Epson Aculaser M2410
 23. อนุมัติจ้างทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 จังหวัดมหาสารคาม
 24. อนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 25. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4623F
 26. อนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
 27. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร KM-3060
 28. อนุมัติจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม NSO-0702-0008/46
 29. ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา
 30. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4623F
 31. อนุมัติจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำรวจควาคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย
 32. อนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000
 33. ขออนุมัติจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559
 34. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ 2558
 35. ขออนุมัติจัดซื้อ Adapter สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11878-0954-0404/54
 36. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-8993-0906-0001/52
 37. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำเนาระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-1916-0031/2547
 38. ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม NSO-1702-0008/46
 39. ขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 40. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung รุ่น scx-4623f
 41. ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อติดรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (นับจด)
 42. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 43. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการ สศส.60
 44. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์
 45. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 46. ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 47. ขออนุมัติจัดจ้างทำไวนิลเพื่อประชุมการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 48. ขออนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณโครงการ สศส.61
 49. ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม NSO-0702-0008/47
 50. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
 51. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 52. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกปริ้นเตอร์
 53. ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)
 54. ขออนุมัติเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับ Tablet เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
 55. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณในครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจเพื่อตามตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.2560
 56. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ)
 57. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4623F
 58. ขออนุมัติจัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 59. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย(เพิ่มเติม)
 60. ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิลเพื่ออบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม
 61. ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการปฎิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม
 62. ขออนุมัติจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
 63. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
 64. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกปริ้นเตอร์
 65. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
 66. ขออนุมัติจ้างพิมพ์รายงานข้อมูลพื้นฐาน สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดมหาสารคาม
 67. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 68. ขออนุมัติจัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 69. ขออนุมัติเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็น สำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 70. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 71. ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
 72. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 73. ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ร่างพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 2
 74. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ พ.ศ. 2561
 75. ขออนุมัติจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงาน วันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย