มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 9(7)

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ

คำสั่งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ที่ปรึกษาฯ/ คณะกรรมการฯ/ คณะทำงานฯ