ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 9(8)

       1 ประกาศการประกวดราคาและสอบราคา

                 <ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องในห้วข้อนี้>

       2 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

            - งบประมาณ พ.ศ. 2556

            - งบประมาณ พ.ศ. 2557

            - งบประมาณ  พ.ศ. 2558

            - งบประมาณ พ.ศ. 2559

           -  งบประมาณ พ.ศ. 2560

           -  งบประมาณ พ.ศ. 2561 

           -  งบประมาณ พ.ศ.2562

                     - สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2561

                     - สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

                     - สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2561

                     - สขร ประจำเดือน มกราคม 2562

                     - สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

                     - สขร ประจำเดือน มีนาคม 2562

      3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                 <ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องในห้วข้อนี้>