ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 9(8)

       1 ประกาศการประกวดราคาและสอบราคา

                 <ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องในห้วข้อนี้>

       2 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

            - งบประมาณ พ.ศ. 2556

            - งบประมาณ พ.ศ. 2557

            - งบประมาณ  พ.ศ. 2558

            - งบประมาณ พ.ศ. 2559

           -  งบประมาณ พ.ศ. 2560

           -  งบประมาณ พ.ศ. 2561 

      3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                 <ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องในห้วข้อนี้>