สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

               <หน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง>

 สัญญาอื่นๆ

         สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา   

 • งบประมาณ พ.ศ. 2561   
 1. บันทึกข้อตกลงเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 2. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 3. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
 4. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 5. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างพิมพ์ร่างพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 2
 6. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ พ.ศ.2561
 7. บันทึกข้อตกลงจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงาน วันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
 • งบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด
 2. บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
 3. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 4. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 5. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในงานปฎิบัติงานสำรวจความคิดเห็น
 6. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างถ่ายเอกสารอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 7. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 8. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร
 9. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 10. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 11. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์
 12. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560
 13. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการ สศส.60
 14. บันทึกข้อตกลงเช่าสัญญาณอันเตอร์เนต สำหรับ Tablet
 15. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 16. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsang รุ่น SCX4623F
 17. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติโครงการ สอ.60
 18. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์
 19. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 20. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 21. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่นคู่มือการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 22. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างทำไวนิลเพื่อประชุมการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 23. บันทึกข้อตกลงซื้อวัสดุเพื่อปฎิบัติงานสำรวจผู้มีรายได้น้อย(เพิ่มเติม)
 24. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อของสมนาคุณโครงการ สศส.61
 25. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างพิมพ์รายงาน สอ.60 จังหวัดมหาสารคาม

 

 • งบประมาณ พ.ศ. 2559
  1. บันทึกตกลงจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม NSO-0702-0008/46
  2. บันทึกตกลงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา
  3. บันทึกตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4623F
  4. บันทึกตกลงจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  5. บันทึกตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-8993-09096-0001/5209096-0001/52
  6. บันทึกข้อตกลงจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559
  7. บันทึกข้อตกลงจัดซ้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ 2558
  8. บันทึกจัดซื้อ Adapter สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11878-0954-0404/54
  9. บันทึกข้อตกลง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-8993-0906-0001/52
  10. บันทึกข้อตกลง จัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำเนาระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์  NSO-1916-0031/2547
  11. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม NSO-1702-0008/46
  12. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
  13. บันทึกข้อตกลง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung รุ่น scx-4623f
  14. บันทึกข้อตกลงจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อติดรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (นับจด)
  15. บันทึกข้อตกลงจ้างรถแห่เพื่อประชาสัมพันธุ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (นับจด)
  16. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
  17. บันทึกข้อตกลงจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์สำนักงาน
  18. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องข่ายเอกสารดิจิตอล Kyocera รุ่น 4501I
  19. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Riso รุ่น EZ371
  20. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น X36
  21. บันทึกข้อตกลงจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานกระดาษ A4 แม็ก NO10
  22. บันทึกจัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ประจำสำนักงาน
  23. บันทึกข้อตกลงจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
  24. บันทึกจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้
  25. บันทุกจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  26. บันทึกจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KM-3060
  27. บันทึกจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
  28. บันทึกจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
  29. บันทึกจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
 • งบประมาณ พ.ศ. 2558   
  1. สัญญาดำเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา
  2. บันทึกตกลงจ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  3. บันทึกตกลงซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
  4. บันทึกตกลงจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
  5. บันทึกตกลงซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
  6. บันทึกตกลงจ้างทำเอกสารการประชุมแผนพัฒนาสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  7. บันทึกตกลงจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงโครงการ "พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ พ.ศ. 2558" จังหวัด
  8. บันทึกตกลงจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ส. 2557
  9. บันทึกตกลงซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
  10. บันทึกตกลงซื้อชั้นวางของสำหรับวางหนังสือในห้องสมุดสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  11. บันทึกตกลงจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  12. บันทึกตกลงซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
  13. บันทึกตกลงซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  14. บันทึกตกลงซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558
  15. บันทึกตกลงขออนุมัติจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันในการประชุมชี้แจง โครงการ "สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558- 2559" จังหวัดมหาสารคาม
  16. บันทึกตกลงขออนุมัติจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน พ.ศ. 2558
  17. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  18. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม การจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
  19. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ฟูจิซีร็อกซ์ 340เอ
  20. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
  21. บันทึกตกลงจัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
  22. บันทึกตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห้อ Epson Aculaser M2410
  23. บันทึกตกลงจ้างทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 จังหวัดมหาสารคาม
  24. บันทึกตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
  25. บันทึกตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4623F
  26. บันทึกตกลงจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
  27. บันทึกตกลงจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร KM-3060