การรายงานผล

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร

การรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

    • รายงานผลความพึงพอใจของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2558)   (พ.ศ. 2559)
    • รายงานผลความพึงพอใจจากเว็บไซต์ (พ.ศ. 2558) (พ.ศ.2559)
    • การรายงานผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


               งบประมาณ 2558


               งบประมาณ 2559